Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z DOMKÓW I POKOI W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM „ZŁOTE STAWY” KAMILA BRACISZEWICZ ŚLADKÓW MAŁY 98. NIP 657 267 98 00

 1. Rezerwacji pobytu w ośrodku „Złote Stawy” można dokonać poprzez kontakt telefoniczny nr. 607 509 302 lub mailowy : gospodarstwo@zlotestawy.pl
 2. 2. Rezerwacja dokonywana mailowo powinna zawierać następujące dane:
  a) imię i nazwisko osoby rezerwującej
  b) terminu planowanego pobytu,
  c) liczbę osób, których dotyczy rezerwacja,
  d) liczbę domków/pokoi, które Klient chciałby wynająć,
  e) adres e-mail w celach korespondencyjnych.
 3. Po potwierdzeniu przez Właściciela dostępności domku w wybranym terminie, klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji w którym zawarte są
  -termin rezerwacji
  -ilość osób objętych rezerwacją
  -koszt całkowity pobytu
  -wysokość zadatku oraz metody płatności (przelew tradycyjny lub on- line przez Przelewy24)
  Wysokość zadatku wynosi 30% kosztu całego pobytu i powinna zostać uiszczona w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji.
  Po opłaceniu zadatku klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zadatku.
  W przypadku braku wpłaty zadatku w wyżej wymienionym terminie rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji przez Klienta, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Zadatek jest zwracany w całości, w przypadku gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy Obiektu.
 7. Pozostałą część opłaty za pobyt, po uwzględnieniu wpłaconego zadatku, należy uiścić w momencie zakwaterowania. Płatności można dokonać kartą , gotówką lub przelewem on-line.
 8. W przypadku skrócenia terminu wynajmu domku/ pokoju, należność nie ulega zmianie.
 9. W celu zameldowania Goście zobowiązani są okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wiza, legitymacja szkolna lub studencka).
 10. Goście zobowiązani są opuścić wynajmowany domek/ pokój do godziny 11 w dniu, który jest ostatnim dniem pobytu.
 11. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00, kończy o godzinie 11.00 w dniu ostatnim pobytu.
 12. Wykwaterowanie odbywa się w obecności Właściciela w celu rozliczenia oraz odbioru kluczy. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu sprawnego odbioru domku/ pokoju przez Właściciela.
 13. Za zgubienie klucza do pokoju/domku pobierana jest kara umowna w wysokości 100 zł.
 14. Goście nie mogą przekazywać ani udostępniać domku/pokoju osobom trzecim, domek/pokój nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 15. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby objęte rezerwacją.
 16. Właściciel akceptuje się obecność zwierząt domowych na terenie ośrodka, pod warunkiem trzymania zwierzęcia w taki sposób, aby nie stanowiło to zagrożenia dla innych Gości oraz personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu.
 17. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 – 6.00. Wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 18. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych znajdujących się w domkach/pokojach oraz na terenie ośrodka, powstałe z ich winy w okresie trwania pobytu. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.
 19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domku/pokoju przez Gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju.
 20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości oraz znajdującego się w nim mienia.
 21. Palenie ognisk poza wyznaczonym miejscem jest zabronione.
 22. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności związane z brakiem zasilania lub wody.
 23. W domkach/pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, jak i korzystania z urządzeń elektrycznych lub gazowych nie będących wyposażeniem domku. Nie dotyczy to drobnych urządzeń elektrycznych takich jak np. ładowarki do telefonów lub komputerów, podgrzewacze, suszarki do włosów itp..
 24. Ze względu na drewniane konstrukcje domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru.
 25. W przypadku wykrycia uszkodzeń mienia znajdującego się w domkach/ pokojach podczas wykwaterowania, Goście mogą zostać obciążeni dodatkową opłatą.
 26. Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Właściciela na potrzeby wynajmu domku/pokoju danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  PŁATNOŚCI OBSŁUGIWANE SĄ PRZEZ PRZELEWY24

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Na potrzeby niniejszej procedury za „Klienta” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez Gospodarstwo Agroturystyczne Złote Stawy, składającego Reklamację.
 2. Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie pisemnej lub przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do Gospodarstwo Agroturystyczne Złote Stawy, które dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Gospodarstwo Agroturystyczne Złote Stawy. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta).
 3. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: Złote Stawy Kamila Braciszewicz Śladków Mały 98 . Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: gospodarstwo@zlotestawy.pl.
 4. Klient powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.
 5. Gospodarstwo Agroturystyczne Złote Stawy po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Klientem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.
 6. Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).
 7. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie:
  1. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podniesionych zarzutów,
  2. informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
  3. wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.
 8. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.
 9. Decyzja o wypłaceniu Klientowi rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację właściciela Gospodarstwa Agroturystycznego Złote Stawy.
 10. Realizacja wypłaty roszczenia finansowego lub innej rekompensaty na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od daty uznania Reklamacji, na podstawie decyzji właściciela Gospodarstwa Agroturystycznego Złote Stawy .
 11. Klient zachowuje prawo wystąpienia z powództwem dotyczącym Reklamacji do sądu powszechnego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

REGULAMIN ŁOWISKA „ZŁOTE STAWY”

 1. Wędkowanie na łowisku „Złote Stawy” dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu go.
 2. Możliwość wędkowania mają tylko osoby zakwaterowane w domkach lub pokojach.
 3. Łowisko „Złote Stawy”jest łowiskiem uznającym zasadę „No Kill” oraz „Złów i Wypuść” i tylko na takich zasadach możliwe jest wędkowanie na naszych zbiornikach.
 4. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb.
 5. Wędkowanie dozwolone jest na 3 wędki.
 6. Nie dopuszcza się przetrzymywania ryb w workach karpiowych lub siatkach.
 7. Od Karpiarzy wymagane jest posiadanie, oraz używanie na stanowisku: maty karpiowej lub kołyski, odkażacza, podbieraka o rozstawie ramion 80 cm, haków bezzadziorowych.
 8. Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesje zdjęciową, która może trwać nie dłużej niż 5 minut. Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą. Zabrania się stania z rybami podczas sesji.
 9. Dopuszcza się zanęcanie sądowanie i wywożenie ze stawów środkami pływającymi.
 10. Dopuszcza się łowienie na spinning stosując przynęnty tylko z jednym hakiem.
 11. Na łowisku obowiązuje zakaz łowenia na żywca i na martwą rybkę.
 12. Zabrania się podjeżdzania samochodami na stanowiska.
 13. W przypadku kradzieży ryb z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenie kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 500zł za każdy kilogram ryby. Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Rónocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowiy zakaz wstępu na łowisko.
 14. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobą naruszającym regulaminu łowiska.
 15. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.